Иновативна хидрокинетична електроцентрала

Иновативната хидрокинетична електроцентрала включва съоръжения за пневматична енергоакумулация за функциониране в интелигентна енергийна система, която да акумулира енергия при излишък от генерация с цел да я отдава обратно при недостиг. По-конкретно се отнася до иновативна хидрокинетична електроцентрала, което генерира и съхранява електрическа енергия от редица незамърсяващи възобновяеми източници, като водни течения, слънчеви и вятърни източници. Иновативната електроцентрала може да е разположена в непосредствена близост до и в инфраструктура, създадена от човека, като пристанище, промишлено съоръжение (вероятно празно), мост (вероятно изоставен), надлезна система на магистрала или дори промишлено замърсена brown-field, накратко, зона, отворена към слънцето и вятъра. Но най-пълният потенциал на иновативната хидрокинетична електроцентрала се реализира, когато съоръжението работи с безплатната енергия от естествено движеща се вода.

Gravity and compressed air energy storage of overpower generation by renewable energy sources

WORLD PATENT NOVELTY First river test of high efficient downscaled prototype of hydrokinetic turbine

Понтонни ВЕЦ на речното течение

Ефективността на новата технология
Технологията на генерация включва радикално нови хибридни водни колела, които използват и гравитацията. Вековно известните водни колела (и по Дунав като мелници за житни култури) са с фиксирани радиални лопати, които са потопени до 12% от радиуса им и к.п.д. около 13%. При по-дълбоко потапяне те стават вече крайно неефективни, защото започват да изхвърлят много вода с лопатите, когато излизат от водата, което задържа и спира въртенето им.

Затова разработихме хибридно водно колело с фиксирани радиални надводни конзоли, завършващи с удължени подвижни лопати, конзолно окачени на несложни механизми. Механизъм поддържа лопатите, вместо в радиални – винаги във вертикални позиции, под и над водата. Тази технология има поне няколко значителни предимства:

1. Лопатите влизат във водата вертикално надолу с най-тясната си страна и затова е минимално неполезното съпротивление във водата.

2. Лопатите излизат от водата вертикално нагоре с най-тясната си страна с минимално неполезно съпротивление и практически не изхвърлят вода.

3. Валът на хибридното колело и всички компоненти на понтонната ВЕЦ са над водата. Периодично се потапят само подвижните лопати (1).

4. Оборотите на хибридните колела са в пъти по-високи от тези на известните водни колела при един и същ товар при съпоставими водни условия.

5. Лопатите се потопят на около 45% от радиуса на колелото, вместо на 12% за познатите водни колела, което им позволява да работят в 3.5 пъти по-дълбок воден слой, което повишава ефективността им от 13 на около 45 %. Общата ефективност на производството на ток е около 40%. Като се има предвид, че кинетичната енергия на течението и гравитацията са безплатни, а капиталовите разходи са ниски, то полученото електричество е най-евтино възможното. Примерно, около 3 пъти по-евтино от това на 5 MW вятърни турбини и 4 пъти по-евтино от фотоволтаичните паркове.

Most efficient propellers are quasi ducted with bended bladetips for both water and air propulsion

World patent novelty NON-PLANAR hydrokinetic propeller turbine for river/ tidal pontoon power plants

Construction of innovative floating river hydrokinetic power plant with gravity boosters PATENTED
Речна ВЕЦ на свободно водно течение, използваща водни колела и генератори в комбинация за генериране на електричество, благодарение на кинетичната енергия на водния поток. Структурата на инсталацията се държи във фиксирана позиция на произволна дълбочина спрямо текущия поток. Този капацитет е еквивалентен на всяка наземна водноелектрическа централа. Големината на потока не налага ограничение върху размера или местоположението на това изобретение.
ZERO pollution Reversible underwater energy storage system operates by compressed air
Система за съхранение на енергия със сгъстен въздух съгласно настоящото изобретение включва редица обратими механизми за компресиране и разширяване на въздуха, един или повече гъвкави подводни резервоари за съхранение на сгъстен въздух, система за управление и мотор-генератори. За компресиране на въздуха се използва водно налягане (действащо като компресор) и се преобразува в енергия чрез въздушен разширител и генератор на енергия). Иновативна система за НУЛЕВО замърсяване, балансираща интелигентна енергийна система, работеща с първични възобновяеми енергийни източници и гравитация.
Mode of operation of gravity storage Принцип на действе на гравитационна енергоакумулация с тежести