Предимства

Главните предимства на плаващата платформа с хидрокинетични турбини и светоусилени фотоволтаици с подводни еластични резервоари за енергоакумулация със сгъстен въздух са, че се уплътнява горната повърхност на платформата със светоусилени фотоволтаици, а свободното водно пространство под нея се ползва за еластични пневматични енерго акумулатори.

Енергоефективно предимство на плаващата платформа с хидрокинетични турбини и светоусилени фотоволтаици с подводни еластични резервоари за енергоакумулация със сгъстен въздух е, че е предвидена да работи с множество със Савониус тип турбини, които са ефективни и при много ниски водни скорости и са със самостоятелно начално завъртане.

Функционално предимство на изобретената плаваща платформа с хидрокинетични турбини и светоусилени фотоволтаици с подводни еластични резервоари за енергоакумулация със сгъстен въздух е, че може да се премества на енергийно изгодни участъци от водното течение, според сезонни и други промени. Енерготехническо предимство на плаващата платформа с хидрокинетични турбини и светоусилени фотоволтаици с подводни еластични резервоари за енергоакумулация със сгъстен въздух е, че е работи с програмируеми надплатформени оборотни мултипликатори, което позволява да се поддържа работата на електрогенераторите с максималната им възможна мощност.

Екологично предимство на изобретената плаваща платформа е, че не представлява физическа опасност за подводната фауна. Предимство на плаващата платформа с хидрокинетични турбини и светоусилени фотоволтаици с подводни еластични резервоари за енергоакумулация със сгъстен въздух за бързото й широко разпространение е, че се асемблира от пазарно налични съоръжения и материали.

Инвестиционно предимство на плаващата платформа, съгласно изобретението, е, че много от компонентите е предвидено да са еднакви, което намалява капиталовите разходи, поради ефекта от мащаба на производството им. Практично предимство на плаващата платформа, съгласно изобретението, е, че акумулаторни водни пасажерски и транспортни превозни средства могат да акостират до нея, за пряко зареждане акумулаторите им от потребителските интерфейси.


Технологични предимства

Световният енергиен апетит расте бързо и капацитетът за производство на енергия недостига. Започна фундаментална промяна в глобалното търсене, придружена от бавна реакция на предлагането, като се има предвид дългото време, необходимо за възстановяване на излишния капацитет от изкопаеми горива. Докато основните възобновяеми енергийни източници, слънчевата и вятърната енергия, растат, те все още съставляват много малко количество от общото производство на енергия. Разходите за откриване на петрол в отдалечени чужди страни, сондиране в морето в дълбоки води, транспортиране през океаните и по-стриктно рафиниране, за да се спазят по-строгите екологични норми, направиха петрола много по-малко енергийно „изгоден“, отколкото беше преди.

В отговор милиарди долари бяха инвестирани във възобновяема енергия през последното десетилетие.

Основните възобновяеми енергийни източници, които са получили най-много финансиране, са вятър, слънчева енергия и биогорива. Но дори и при целия този бърз растеж, вятърът, слънчевата енергия и биогоривата, взети заедно, съставляват около 1% от световното производство на електроенергия. Единственото най-голямо предизвикателство пред растежа на възобновяемата енергия е нейната неспособност да се конкурира с традиционните енергийни източници без субсидии или пазарни предпочитания. Ако тези технологии не могат да преодолеят преходните икономически предизвикателства, те никога не могат да се превърнат в „основен“ компонент в енергийния сектор. Възобновяемата енергия може да се конкурира ефективно с традиционните енергийни източници само ако постигнат икономии от мащаба. Дали те могат да отговорят на това предизвикателство зависи, както от физическите характеристики на тези технологии, така и от правната среда. Две ключови предизвикателства ще засегнат този опит за преход: (1) финансова осъществимост на широкомащабни проекти и (2) преодоляване на екологичните предизвикателства при местоположението и експлоатацията за широкомащабно използване на тези технологии.

Ключов въпрос за развитието на възобновяемата енергия е дали естественият енергиен източник има достатъчно енергия в себе си, за да плати енергията за производство, транспорт, строителство и услуги, които консумира през целия си живот. Производственият процес на изобретението е по-малко енергоемък, докато инсталирането, премахването и рециклирането му също консумира по-малко енергия. Широкото използване на изобретението ще защити потребителите от увеличаване на разходите за електроенергия поради нестабилни цени на горивата и прекъсвания на доставките чрез намаляване на използването на природен газ и други горива, използвани за производство на електроенергия, и намаляване на натиска върху тяхната цена.

Изобретението има много екологични предимства пред изкопаемите горива, като най- важното е нулев въглероден отпечатък. През вековете хидроенергията е била доминирана от конфигурацията на язовир и резервоар.

Но тези големи проекти за язовири, много от които са построени преди петдесет или повече години, са земноемки, неблагоприятни за околната среда и вече не са конкурентни по отношение на разходите днес. Въпреки че хидроенергията е чист и неограничен източник на енергия, тя често е с висока цена. В момента е доминирана от огромни скъпи язовири, които изместват хората, наводняват огромни площи и унищожават рибните популации, които се нуждаят от открити реки, за да хвърлят хайвера си. Възпиране на по-нататъшното използване на водноелектрическата енергия е липсата на ефективна, евтина и екологична технология за извличане на енергия от водата. Настоящите речни и приливни енергийни системи са ограничени по следния начин: Устройствата не могат да бъдат премахнати без повреда на обекта. Устройствата намаляват наслояването на седименти надолу по течението. Някои устройства изискват значителна промяна на височината. Много устройства намаляват аерирането на водата. Някои устройства излъчват шум и вибрации. Много устройства изискват изграждането на скъпи пътища с голяма товароносимост до мястото. Някои устройства не могат да бъдат произведени от рециклирани материали, което намалява общите енергийни разходи през целия им жизнен цикъл. Много устройства не могат да бъдат разработени до източник на енергия в глобален мащаб, тъй като такова използване в глобален мащаб изисква лесно транспортиране.

Много устройства са големи, така че не могат да се прилагат към много по-малки места и лесно да се разширяват на брой, когато е необходимо. Много устройства оказват голямо въздействие върху морското дъно, тъй като използват дълбоководни закрепвания, монопилоти и фундаменти, за да се задържат на място. Системата за акостиране на някои устройства ги прави по-трудни и по-скъпи за инсталиране и поддръжка.

Някои устройства изискват да бъдат произведени само в технологично напреднала страна, което прави приложението им по-скъпо за разпространение в световен мащаб. Много устройства имат голям брой работни части, брой части и голям електрически кабел. Общият размер на някои устройства е толкова голям, че не могат да бъдат приложени към много по-малки водни участъци и не могат лесно да се разширят на брой, когато е необходимо.

Рентабилността на енергията (изчислена без отчитане на каквито и да е субсидии или стимули и включва амортизация на инвестирания капитал, но без възвръщаемост на инвестирания капитал), доставена от някои устройства, не е конкурентна на днешните системи за захранване, включително електроенергия, генерирана от изкопаеми горива, ядрена, вятър, слънце и биомаса. По този начин все още има нужда от ефективно, икономично, лесно за инсталиране, лесно за поддръжка, устройство, което може да използва енергия от реката и приливите с минимално смущение на околната среда, като същевременно поддържа гъвкавост и възможност за персонализиране.

Технологичните предимства на изобретението са многобройни и включват по-ниски разходи за изграждане, инсталиране и обслужване. Необходимо е минимално предварително финансиране в сравнение с други изобретения за възобновяема енергия.

Това позволява отделните плаващи платформи да се финансират строят на етапи, като всеки етап се изплаща за около няколко години.