ЕPSYSTEMS™

ЕПСИСТЕМС™

Първата официална регистрация на търговската марка ЕPSYSTEMS е направена през 2023 година. По-долу са заглавията на класовете на стоките и услугите за търговските обхвати на марката. На долните бутони са пълните описания на всеки търговски обхват в съответните 6 класа по международната Ницска класификация

Класове стоки и услуги:
Клас 9
Клас 11
Клас 35
Клас 37
Клас 39
Клас 40
Всички


Клас 35: абониране за телекомуникационни услуги за трети лица; административна помощ в отговор на покани за участие в търгове; административни услуги за медицински направления; административни услуги, свързани с преместване на предприятия; административно обработване на поръчки на клиенти; административно управление на компании от подизпълнител; административно управление на програми за лоялни клиенти; административно управление на програми за лоялни клиенти на авиокомпании; административно управление на хотели; актуализиране и поддържане на данни в компютърна база данни; актуализиране и поддържане на информация в регистри; актуализиране на рекламни материали; анализ на себестойността; бизнес мениджмънт на спортисти; бизнес одити; бизнес оценка на търговска ефективност; бизнес посреднически услуги за свързване на потенциални инвеститори с предприемачи, нуждаещи се от финансиране; бизнес управление за доставчици на услуги на свободна практика; бизнес управление на програми за възстановяване на средства за трети лица; временно бизнес управление; връзки с обществеността; изготвяне на ведомости; изготвяне на потребителски профил за търговски или маркетингови цели; изготвяне на статистически данни; издаване на фактури; изследване на пазара; изследвания с търговска цел; икономическо прогнозиране; интернет индексиране за търговски или рекламни цели; консултантски услуги в областта на човешките ресурси; консултантски услуги за търговско управление; консултации в областта на организирането на търговията; консултации в областта на търговското ръководство и организация; консултации в областта на търговското управление; консултации относно комуникационна стратегия за връзки с обществеността; консултации относно комуникационна стратегия за реклама; корпоративни комуникационни услуги; маркетинг; маркетинг в рамките на издаване на софтуер; машинописни услуги; набиране на кадри; набиране на спонсори; насърчаване на продажбите за трети лица; онлайн реклама в компютърна мрежа; онлайн услуги за търговия на дребно с мелодии за мобилни телефони, с възможност за изтегляне; онлайн услуги за търговия на дребно с предварително записани музика и филми, с възможност за изтегляне; онлайн услуги за търговия на дребно с цифрова музика, с възможност за изтегляне от интернет; оптимизиране на търсещи системи, с цел увеличаване на продажбите; оптимизиране на уеб сайт- трафик; организиране на изложби с търговска или рекламна цел; организиране на модни ревюта с промоционална цел; организиране на търгове; организиране на търговски панаири; осигуряване на онлайн пазара за покупко-продажба на стоки и услуги; отдаване под наем на автомати за продажба; отдаване под наем на канцеларски машини и апарати; отдаване под наем на офис оборудване в помещения за съвместна работа; отдаване под наем на рекламни билбордове; отдаване под наем на рекламни съоръжения; отдаване под наем на рекламно време във всички средства за комуникация; отдаване под наем на рекламно пространство и време; отдаване под наем на търговски щандове; отдаване под наем на фотокопирни машини; писане на сценарии за рекламни цели; подизпълнителски услуги (търговско подпомагане); подпомагане на търговското управление; подреждане на витрини; помощ при управление на търговски или промишлени предприятия; попълване на данъчни декларации; преглед на печата; пей пър клик реклама; предоставяне на бизнес информация чрез уебсайт; предоставяне на класации от потребителите за търговски или рекламни цели; предоставяне на отзиви от страна на потребителите за търговски или рекламни цели; предоставяне на потребителски оценки за търговски или рекламни цели; предоставяне на търговска информация и консултации за потребители при избора на продукти и услуги; представяне на стоки; представяне на стоки на дребно с цел продажба чрез комуникационни средства; предоставяне на търговска информация; предоставяне на търговска и фирмена информация за контакт; приемане на телефонни съобщения за отсъстващи абонати; производство на програми за телешопинг; производство на рекламни филми; проучване на общественото мнение; проучване на пазара; проучване с търговска цел; професионални консултации в областта на търговията; психологическо тестване за подбор на кадри; публикуване на рекламни текстове; радиорекламиране; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали; разпространение на рекламни материали по пощата [листовки, проспекти, брошури, мостри]; разработване на рекламни материали; регистриране на писмени съобщения и данни; реклама; рекламиране на открито; рекламиране на стоки и услуги чрез спонсорство на спортни събития; рекламиране чрез афиши; рекламиране чрез пощенски поръчки; рекламиране чрез телевизията; секретарски услуги; систематизиране на информация в компютърни бази данни; снабдяване за сметка на трети лица [закупуване на стоки или услуги за други предприятия]; стенографски услуги; счетоводни услуги; събиране на информация в компютърни бази данни; създаване на рекламни текстове; съставяне на автобиографии за трети лица; съставяне на извлечения от сметки; съставяне на индекси на информация за търговски или рекламни цели; текстообработка; телемаркетингови услуги; транскрибиране на съобщения [административна дейност]; търговия на дребно с пекарски тестени изделия; търговия на дребно с произведения на изкуството, предоставени от художествени галерии; търговия на дребно с фармацевтични, ветеринарни, санитарни и медицински препарати; търговия на едро с фармацевтични, ветеринарни и санитарни препарати и медицински консумативи; търговски оценки; търговски справки; търговски посреднически услуги; търговско управление на лицензиране на стоки и услуги за трети лица; търсене в компютърни бази данни за трети лица; управление на бизнес проекти; управление на компютърни файлове; управление на сделки в областта на изкуството; уреждане на бизнес договори за трети лица; услуги за маркетингови изследвания; услуги за медийни връзки; услуги за напомняне за уговорени срещи [административна дейност]; услуги за подаване на данъчни декларации; услуги за проучване на конкуренцията; услуги за регистър с желани подаръци; услуги за търговско лобиране; услуги за уреждане на срещи [административна дейност]; услуги за художествено оформление за рекламни цели; услуги на агенции за внос и износ; услуги на агенции за търговска информация; услуги на кол центрове; услуги на манекени, свързани с рекламиране и представяне на стоки; услуги на рекламни агенции; услуги на трудови борси; услуги, свързани с водене на преговори и сключване на търговски сделки за сметка на трети лица; услуги, свързани със сравняване на цени; финансови одити; фотокопирни услуги; целеви маркетинг.