ЕPSYSTEMS™

ЕПСИСТЕМС™

Първата официална регистрация на търговската марка ЕPSYSTEMS е направена през 2023 година. По-долу са заглавията на класовете на стоките и услугите за търговските обхвати на марката. На долните бутони са пълните описания на всеки търговски обхват в съответните 6 класа по международната Ницска класификация

Класове стоки и услуги:
Клас 9
Клас 11
Клас 35
Клас 37
Клас 39
Клас 40
Всички


Клас 37: услуги за монтаж на електрически инсталации; подземни строителни работи, свързани с електрически инсталации;поддръжка на търговски електрически системи;инсталиране на съоръжения и оборудване, по- специално генератори за производство на електрически ток;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на електрически осветителни апарати;предоставяне на информация във връзка с инсталирането на електрически апарати;поддръжка и ремонт на газови и електрически инсталации;ремонтни услуги за електрически генератори и вятърни турбини;ремонт или поддръжка на електрически осветителни апарати;отстраняване на смущения в електрически апарати;инсталиране на системи за електрическо осветление и енергия;услуги за строителство на инсталации за генериране на енергия;ремонт на съоръжения и машини за производство на енергия;поддръжка и ремонт на инсталации за генериране на енергия;ремонт на апарати и инсталации за генериране на енергия;обслужване на апарати и инсталации за генериране на енергия;поддръжка на апарати и инсталации за генериране на енергия;поддръжка, обслужване и ремонт на апарати и инсталации за генериране на енергия;подземни строителни работи, свързани със системи за газоснабдяване;инсталиране на системи от тръби за провеждане на газове;подземни строителни работи, свързани с поставяне на тръби за газоснабдяване;ремонт на системи за газоснабдяване;инсталиране на газопроводи и водопроводи;инсталиране на газоснабдяващи и газоразпределителни апарати;монтаж на водопроводни, газови и водни инсталации;поддръжка и ремонт на системи, включващи маркучи които пренасят газ;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на газови водонагреватели;монтиране на системи, захранвани със слънчева енергия;предоставяне на информация във връзка с ремонта или поддръжката на енергийни генератори;инсталиране на генератори на електрическа енергия;изграждане на електроцентрали за енергия от морските вълни;поддръжка и ремонт на на електроцентрали за енергия от морските вълни;инсталиране на апарати за генериране на енергия;поддръжка и ремонт на генератори за електричество.